НАУЧНА РАБОТА

Експозиционният дизайн (по-познат като художествено-пространственото оформление на музейни експозиции) е почти неизследвана материя у нас. Учебникът на Леонора Бонева „Теория на музейната експозиция“ и статията на Иво Попов „Съвременни тенденции в експозиционния дизайн на музеите“ са сред малкото трудове на български автори, които описват общи принципи при създаването на изложбени проекти. Професионалната ми практика и интереси в сферата ме мотивираха да продължа тези научни усилия и през 2020 г. кандидатствах в редовната докторска програма по музеология на Института за етнология и фолклористика с Етнографски музей при БАН. 

Първоначалната ми идея беше да се насоча към проучване, в резултат на което да създам текст с практически съвети и стандарти на работа в помощ на музейните екипи у нас. Колкото повече разглеждах примери от България обаче, толкова повече срещах повтаряем проблем – повечето изложби разчитаха на консервативни подходи за представяне на разказите си без ясна връзка между тях и физическото пространство. По тази причина реших да добавя втора посока на проучването, която има за цел да разкрие значението на историите в изложбите, както и начините по които те могат да повлияят на решенията за дизайна на пространствата.

След серия обсъждания бе одобрено заглавието: „Eкспозиционният дизайн и ролята му за конструиране на музейния разказ (Добри практики и работни модели от края на XX и началото на XXI век)“. Формулировката е широка и предполага първоначално изясняване на същността на експозиционния дизайн в контекста на съвременната музеология, последвано от задълбочено изследване на функциите му на инструмент за илюстриране на разказите в изложбите и подпомагане на комуникационните процеси в музеите. Темата дава възможност за направа на сравнителен анализ между проекти в чужбина и такива в България, при който да се изведат повтаряеми работни модели в полза на музейната общност. Резултатите от изследването биха имали и потенциално практическо приложение за по-лесно оформяне на тематико-експозицинни планове, концепции за нови изложби и задания за външни специалисти